myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

Regulamentul de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de proprietari din Municipiul Brasov

  • Apreciez !Nu-mi place !0

Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 
CAP. I. Dispozitii generale
Art. 1. Asociatiile de proprietari din Brasov se infiinteaza si organizeaza cu respectarea prevederilor urmatoarelor acte normative: - Legea 114/1996 - Legea locuintei; - Legea 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; - HG 1588/2007 pentru aprobarea NM de aplicare a Legii 230/2007; - Legea contabilitatii 82/1991; - OMF 1969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial; - OMF 1040/ 2004 pentru aprobarea NM privind organizarea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu Legea 571/2003; - Ordinul presedintelui ANRSPG pentru aprobarea unor reglementari privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica 233/2004; - Ordinul 255/2006 privind modificarea si completarea Ordinului 233/2004; - HG 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termica.
Art. 2. Termenii utilizati in prezentul regulament au urmatorul inteles: Asociatia de proprietari = forma de asociere autonoma non-profit a majoritatii proprietarilor dintr-un condominiu; Cladire - bloc de locuinte - condominiu = proprietate imobiliara formata din proprietati individuale, definite apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinte si proprietatea comuna indiviza. Poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna; Proprietate individuala - apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, parte dintr-o cladire, destinata locuirii sau altor activitati, care impreuna cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna constituie o unitate de proprietate imobiliara. Cu exceptia unor situatii pentru care exista alte prevederi exprese in prezenta lege sau in acordul de asociere, dreptul de proprietate asupra unei proprietati individuale dintr-un condominiu trebuie considerat in acelasi mod ca si dreptul de proprietate asupra altor bunuri imobile; Proprietate comuna = toate partile dintr-un condominiu, care nu sunt apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta. Proprietatea comuna este indivizibila si este detinuta de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate; Cota - parte indiviza = cota de proprietate care ii revine fiecarei proprietati individuale din proprietatea comuna, si este inscrisa in actul de proprietate; se calculeaza pentru fiecare apartament corespunzator cu raportul dintre suprafata utila a proprietatii individuale si totalul suprafetelor utile ale tuturor proprietatilor individuale; Cheltuieli ale asociatiei de proprietari = cheltuielile sau obligatiile financiare ale asociatiei care sunt legate de exploatarea, reparatia ori intretinerea proprietatii comune, precum si cheltuielile cu serviciile de care beneficiaza proprietarii si care nu sunt facturate individual catre proprietatile individuale.
CAP. II. Infiintarea, organizarea si functionarea asociatiei de proprietari
Art. 3. Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala a proprietarilor, care este alcatuita din toti proprietarii membri ai asociatiei de proprietari.
Art. 4. Structura organizatorica a asociatiei de proprietari cuprinde obligatoriu urmatoarele functii: - presedinte, reprezentantul legal al asociatiei de proprietari; - administrator atestat in conditiile Legii 230/2007 si a H.G. 1588/2007; - contabil; - casier; - comisie de cenzori; - comitet executiv; - alte functii stabilite de adunarea generala.
Art. 5. (1) Adunarea generala alege dintre membri sai comitetul executiv al asociatiei de proprietari, format dintr-un numar impar de membri, dintre care unul va fi desemnat ca presedinte al asociatiei de proprietari prin vointa sa si a majoritatii proprietarilor din cadrul adunarii generale. (2) Adunarea generala mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator al imobilului sau a altor angajati ori prestatori. (3) Comitetul executiv are urmatoarele atributii: a) duce la indeplinire hotararile adunarii generale si urmareste respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere ale asociatiei; b) emite, daca este cazul, decizii scrise privind regulile pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarilor generale si pentru respectarea prevederilor legale, a statutului si a acordului de asociere, precum si alte decizii ce privesc activitatea asociatiei de proprietari; c) intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si pregateste desfasurarea adunarilor generale; d) reglementeaza folosirea, intretinerea si modificarea partilor proprietatii comune, inclusiv cu privire la consumurile aferente proprietatii comune, in conformitate cu actele normative in vigoare; e) intocmeste sau propune planuri de masuri si activitati, conform cu responsabilitatile ce le revin, si urmareste realizarea lor; f) supravegheaza desfasurarea tuturor activitatilor din cadrul asociatiei, in mod special situatia incasarilor si a platilor lunare; g) pentru realizarea scopului si a activitatilor asociatiei de proprietari, angajeaza si demite personalul necesar, incheie si reziliaza contracte cu persoane fizice/juridice; h) isi asuma obligatii, in numele asociatiei sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei, privind interesele legate de cladire; i) initiaza sau apara in procese, in numele asociatiei sau in numele proprietarilor membri ai asociatiei, interesele legate de cladire; j) stabileste sistemul propriu de penalizari al asociatiei pentru restantele afisate pe lista de plata ce privesc cheltuielile asociatiei, conform prevederilor legale; k) avizeaza documentele asociatiei de proprietari; l) asigura completarea la zi a cartii tehnice a constructiei; m) asigura urmarirea comportarii in timp a constructiei, pe toata durata de existenta a acesteia; n) gestioneaza situatiile exceptionale si de criza; o) exercita alte atributii care i-au fost conferite prin hotararile adunarii generale; p) aproba lunar lista cu cotele de contributie la plata cheltuielilor asociatiei, conform hotararii adunarii generale; r) stabileste cotele de participare pe persoana la cheltuielile aferente persoanelor cu domiciliul in cladire si pentru persoanele care locuiesc temporar, minimum 15 zile pe luna; stabileste perioada pentru care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana si care trebuie sa fie de cel putin 15 zile pe luna, conform hotararii adunarii generale; s) analizeaza problemele ridicate de membrii asociatiei si ia masuri pentru rezolvarea acestora, conform hotararii adunarii generale; s) ia toate masurile pentru aducerea la starea dinaintea producerii evenimentului a zonei in care se efectueaza reparatii la partile comune, urmand ca sumele aferente reparatiilor respective sa fie suportate de toti proprietarii, proportional cu cota indiviza. (4) Sedintele comitetului executiv se desfasoara lunar si sunt legal intrunite daca jumatate plus unu din numarul membrilor sai sunt prezenti. Sedintele comitetului executiv pot fi convocate de presedintele asociatiei sau de jumatate plus unu din numarul membrilor sai. (5) Deciziile comitetului executiv se consemneaza in registrul de decizii al comitetului executiv si se afiseaza la avizier. (6) Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia in conditiile legii. (7) Comitetul executiv poate angaja personal specializat pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin si adopta decizii asupra cuantumului salariilor si al eventualelor premieri care se acorda personalului incadrat cu contract individual de munca sau in baza unei conventii civile de prestari de servicii, in limita bugetului aprobat de adunarea generala. (8) Comitetul executiv angajeaza sau demite personalul, incheie sau reziliaza contracte in ceea ce priveste activitatea de administrare a cladirii, a partilor comune de constructii a instalatiilor, precum si pentru alte activitati conforme cu scopul asociatiei: administrare, contabilitate, casierie, ingrijire, mecanica, instalatii etc. Angajarea personalului necesar asociatiei se face de catre comitetul executiv, reprezentat de presedinte. (9) Comitetul executiv decide asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia, in limita bugetului de venituri si cheltuieli adoptat de adunarea generala. (10) Comitetul executiv preia toate obligatiile si raspunderile privind activitatea de management pe perioada cat asociatia nu are angajat un administrator sau a fost reziliat contractul de administrare. (11) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, membrii comitetului executiv, inclusiv presedintele asociatiei, raspund, personal sau solidar, dupa caz, in fata legii si a proprietarilor, pentru daunele si prejudiciile cauzate in mod deliberat.
Art. 6. (1) Presedintele asociatiei de proprietari reprezinta asociatia in derularea contractelor angajate de aceasta si isi asuma obligatii in numele acesteia. El reprezinta asociatia in relatiile cu tertii, inclusiv in actiunile initiate de asociatie impotriva unui proprietar care nu si-a indeplinit obligatiile fata de asociatie sau in procesele initiate de un proprietar care contesta o hotarare a adunarii generale. (2) Presedintele asociatiei supravegheaza si urmareste aplicarea hotararilor adunarii generale, respectarea prevederilor statutului si acordului de asociere. Acesta, in functie de situatie, poate propune comitetului executiv sau adunarii generale, dupa caz, masuri impotriva celor care nu respecta regulile, regulamentele, hotararile asociatiei, conform prevederilor legale si statutare. (3) Presedintele asociatiei urmareste indeplinirea obligatiilor cetatenesti ce revin proprietarilor si punerea in aplicare a deciziilor comitetului executiv. (4) Presedintele asociatiei pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si a celorlalte documente privitoare la activitatea asociatiei. (5) Stampila asociatiei se pastreaza si se foloseste numai de catre presedinte sau de vicepresedinte. (6) In cazul in care presedintele se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, acestea vor fi indeplinite de catre un vicepresedinte, numit de presedintele asociatiei dintre membrii comitetului executiv, urmand ca in termen de 90 de zile de la data cand s-a constatat indisponibilitatea sa fie convocata o adunare generala pentru a alege un nou presedinte. (7) Presedintele asociatiei poate fi remunerat, pe baza de contract de mandat, in limitele bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a adunarii generale, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Art. 7. (1) Adunarea generala alege dintre membri asociatiei un cenzor sau o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de membri, iar in situatia in care nu se poate alege comisie de cenzori dintre membrii asociatiei va mandata comitetul executiv pentru angajarea unui cenzor din afara asociatiei, persoana fizica ori juridica de specialitate pe baza de contract sau conventie de prestari servicii. (2) Cenzorii alesi ai asociatiei pot fi remunerati pe baza unui contract de mandat, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli. (3) Cenzorul angajat sau contractat din afara asociatiei poate fi remunerat, la data adoptarii bugetului anual de venituri si cheltuieli. (4) Pentru neindeplinirea atributiilor ce le revin, cenzorul sau cenzorii asociatiei raspund, in fata legii si a proprietarilor pentru daunele si prejudiciile cauzate proprietarilor in mod deliberat.
Art. 8. Cenzorul sau comisia de cenzori a asociatiei are urmatoarele atributii: a) verifica legalitatea actelor, a hotararilor si a regulamentelor; b) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli; c) verifica semestrial gestiunea financiar-contabila; d) cel putin o data pe an, intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei, propunand masuri.
Art. 9. Asociatiile de proprietari au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii 82/1991, completata si modificata, a OMF 1040/2004 si a OMF 1969/2007, in partida dubla sau in partida simpla, prin optiune, potrivit hotararii adunarii generale.
Art. 10. Asociatiile care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla vor depune la Registratura Primariei Brasov, in atentia Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari, situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv, intocmita potrivit prevederilor O.M.F. 1969/2007, pana la data de 1 martie pentru situatia la 31 decembrie si pana la data de 1 septembrie pentru situatia la 30 iunie.
Art. 11. Asociatiile care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor depune bilant contabil anual, conform prevederilor legale.
Art. 12. (1) Activitatea de administrare a condominiului include activitati de administrare tehnica, de contabilitate si casierie. (2) Asociatia angajeaza persoane fizice atestate pentru functia de administrator sau incheie contracte cu persoane juridice autorizate pentru realizarea, respectiv furnizarea serviciilor necesare administrarii, investitiilor si reparatiilor asupra proprietatii comune.
Art. 13. Administratorul asociatiei, persoana fizica sau juridica, are atributiile prevazute in Legea 230/2007 si in H.G. 1588/2007. In plus, adunarea generala poate conveni cu acesta si alte atributii, cu respectarea actelor normative in vigoare.
Art. 14. (1) Contabilul raspunde de organizarea contabilitatii, in conditiile legii. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorul de imobil poate cumula si functia de contabil. (2) Administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla are obligatia sa intocmeasca si sa completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari, precum si alte formulare specifice activitatii de contabilitate, prevazute prin ordin al ministrului Economiei.
Art. 15. Casierul raspunde de efectuarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla, administratorul atestat poate cumula si functia de casier. In acest caz, nu va avea dreptul sa cumuleze si functia de contabil.
Art. 16. Repartizarea cheltuielilor si veniturilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor se face cu respectarea prevederilor Legii 230/2007 si a H.G. 1588/2007.
Art. 17. Din momentul constituirii unei asociatii, reprezentantul legal al acesteia are obligatia ca in termen de 30 de zile sa depuna la Registratura Primariei Brasov un inscris care sa cuprinda: - denumirea asociatiei; - sediul si adresa de corespondenta a asociatiei; - telefon de contact; - persoana de contact (reprezentant legal) cu datele de identificare ale acesteia (adresa, telefon, datele din BI/CI); - structura organizatorica.
CAP. III. Drepturile si obligatiile proprietarilor
Art. 18. Proprietarii, pe langa drepturile si indatoririle prevazute in statutul asociatiei, au si urmatoarele drepturi si obligatii: Drepturi: a) sa participe, cu drept de vot, la adunarea generala; b) sa isi inscrie candidatura, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei, daca au capacitatea deplina de exercitiu; c) sa cunoasca toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si sa aiba acces, la cerere, la orice document al acesteia; d) sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile asociatiei si, eventual, sa o conteste la presedintele asociatiei, in termen de 10 zile de la afisarea listei de plata. Presedintele asociatiei este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 7 zile; e) sa foloseasca partile comune de constructii si instalatii ale condominiului conform destinatiei pentru care au fost construite; f) sa isi inchirieze proprietatea, fara a fi afectate exercitarea drepturilor si indeplinirea responsabilitatilor legate de asociatia. Obligatii: a) sa mentina in bune conditii proprietatea individuala, apartamentul sau spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta, pe propria cheltuiala. Niciun proprietar nu poate incalca sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala al celorlalti proprietari din condominiu; b) sa accepte accesul in apartamentul sau in spatiul propriu, cu un preaviz de 5 zile, al unui delegat al asociatiei, atunci cand este necesar si justificat sa se inspecteze, sa se repare ori sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna, la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spatiu. Fac exceptie cazurile de urgenta, cand accesul se poate face fara preaviz; c) sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei si sa achite in termenul stabilit cota de contributie care le revine in cadrul cheltuielilor asociatiei; d) sa ia masuri, in cadrul asociatiei, pentru modernizarea, consolidarea, reabilitarea termica, precum si pentru cresterea performantei energetice a cladirii, potrivit prevederilor legale, si sa achite cota-parte din costurile aferente. Indiferent de natura interventiilor, se va avea in vedere mentinerea aspectului armonios si unitar al intregii cladiri. In cladirile afectate de seisme, proprietarii au obligatia de a lua de urgenta masuri pentru consolidare, conform prevederilor legale in vigoare; lucrarile de reparatii se vor executa cu personal autorizat, potrivit legii; e) sa repare stricaciunile ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii, daca ei sau alte persoane care actioneaza in numele lor au provocat daune oricarei parti din proprietatea comuna sau unui alt apartament ori spatiu; f) la instrainarea proprietatii, sa transmita toate obligatiile catre dobanditor, inclusiv cele cu privire la sumele de plata catre asociatia existente la data tranzactiei, precum si orice alte informatii relevante sau avand consecinte asupra drepturilor si obligatiilor privitoare la proprietatea care este instrainata; g) la dobandirea proprietatii, sa depuna in copie, la asociatie, actul de proprietate; h) sa modifice instalatiile de distributie a utilitatilor in interiorul unui condominiu numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza acestui referat, comitetul executiv va hotari asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat; i) nu pot ocupa functii in comitetul executiv si in comisia de cenzori membri avand grade de rudenie, pana la gradul al 4-lea inclusiv.
CAP. IV Controlul financiar, contabil si de gestiune la asociatiile de proprietari
Art. 19. Prin prezentul act normativ se reglementeaza modul de efectuare a controlului financiar - contabil si de gestiune la asociatiile de proprietari, de catre persoanele imputernicite, in limita competentelor date de normele legale in vigoare.
Art. 20. Controlul se va efectua in prezenta a minim 2 angajati ai Serviciului Relatii cu Asociatii de Proprietari din cadrul Directiei Juridice si de Administratie Publica Locala si are ca obiectiv verificarea, controlul si indrumarea activitatii asociatiei pentru functionarea acesteia conform reglementarilor legale in vigoare, in mod eficient si in interesul proprietarilor pe care ii reprezinta.
Art. 21. Pentru buna desfasurare a controlului financiar-contabil la asociatiile de proprietari, acestea sunt obligate sa puna la dispozitia persoanelor imputernicite de catre Primar prin dispozitie pentru efectuarea controlului, toate documentele solicitate conform listei de mai jos: - Statutul asociatiei, Acordul de Asociere al asociatiei, Codul fiscal, atestatul administratorului, contractele incheiate cu furnizorii si alti prestatori de servicii, contracte de munca si conventii civile incheiate cu personalul asociatiei, contractul de administrare, acte de donatii, preluari, popriri, alte contracte de vanzare-cumparare, contracte de inchiriere a spatiilor comune, conventii anuale, procese verbale incheiate de comisia de cenzori, rapoarte de activitate, rapoarte si procese verbale ale Ministerului Finantelor, Ministerului Internelor, auditori financiari, expertize contabile si tehnice, in urma controalelor efectuate; - Registrul - jurnal; - Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului si operatiunilor bancare), pentru fiecare cont; - Registrul de evidenta a cererilor, solicitarilor si reclamatiilor proprietarilor; - Listele de plata a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei; - Situatia soldurilor elementelor de pasiv si de activ/Bilant; - Registrul cu Procese Verbale ale Adunarii Generale a asociatiei; - Registrul de Decizii al Comitetului Executiv; - Bugetele anuale de Venituri si Cheltuieli ale asociatiei; - Chitantiere cu incasarile efectuate; - Registru de casa; - Documente bancare; - Bonuri de consum, facturi fiscale si chitante pentru cheltuielile efectuate; - Decont de cheltuieli; - Jurnal de operatiuni diverse; - Fise pentru operatiuni diverse; - Contract de garantie „in numerar” sau „suplimentara”; - Registrul pentru evidenta fondului de rulment; - Registrul pentru evidenta fondului de reparatii; - Registrul-inventar, lista de inventariere, fisa de evidenta a obiectelor de inventar; - Registru pentru evidenta sumelor speciale; - Registru pentru evidenta fondului de penalizari; - Fisele de atributii pentru personalul angajat al asociatiei; - Alte documente justificative, solicitate, care sa lamureasca situatia de fapt a asociatiei. Imprimatele documentelor de mai jos, vor avea OBLIGATORIU forma si continutul conform OMF 1969/2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.
Art. 22. Afisarea la loc vizibil a notei de constatare incheiata in urma controlului efectuat de catre reprezentantii Primariei Brasov si prezentarea concluziilor si masurilor impuse in urma controlului constituie obligatii ale reprezentantului legal al asociatiei.
Art. 23. Prin control se verifica modalitatea de arhivare a documentelor legale, in functie de natura lor, in mod cronologic, conform normelor Legii 16/1996 - Legea Arhivelor Nationale. Documentele se indosariaza cronologic in functie de tipul si destinatia lor, pana la capacitatea maxima a mijlocului de indosariere. Dupa indosariere filele se numeroteaza in coltul din dreapta jos, iar pe ultima fila se specifica numarul filelor pe care le are dosarul, data arhivarii, semnatura si stampila asociatiei, iar ulterior se snuruieste si sigileaza. Documentele contabile cu regim special se arhiveaza pe o perioada de minim 10 ani, avand in vedere ca statele de plata a drepturilor salariale se arhiveaza pe o perioada de 50 de ani.
Art. 24. Presedintele, administratorul, contabilul si casierul au obligatia prezentarii in scris note explicative solicitate de catre echipa de control in termen de 3 zile de la data solicitarii.
CAP. V Contraventii
Art. 25. Constituie contraventie, daca nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, urmatoarele fapte: A. Retinute in sarcina Asociatiei: modul de folosire si gestiune nestatutar si contrar intereselor proprietarilor, a fondurilor proprii si obtinute din alte activitati, neconformarea privind existenta si modul de intocmire a rapoartelor anuale de activitate, notificarilor lunare privind situatia incasarilor si platilor, verificarilor trimestriale ale gestiunii asociatiei, ale comisiei de cenzori, prezentate Adunarii Generale, in legatura cu aspecte asupra carora adunarea generala trebuie sa se pronunte, nealegerea membrilor comitetului executiv si a presedintelui; refuzul angajarii unui administrator atestat; refuzul angajarii unui contabil; refuzul angajarii unui casier; adoptarea unor hotarari in cadrul adunarii generale privind modul de folosire a sumelor incasate din venituri in alte scopuri decat cele prevazute de actele normative in vigoare; adoptarea unor hotarari in cadrul adunarii generale fara respectarea prevederilor legale cu privire la repartizarea cheltuielilor in cadrul asociatiei; adoptarea unor hotarari in cadrul adunarii generale cu privire la conditionarea platii cotelor lunare de intretinere de plata altor fonduri si taxe impuse de asociatia prin hotararea adunarii generale; modificarea aspectului proprietatii comune, precum si a elementelor constructive ale cladirii fara autorizatiile legale; neluarea masurilor conform indrumarilor si sanctiunilor reprezentantilor Primariei, in termenul precizat; refuzul constituirii fondului de rulment si/sau fondului de reparatii; nerespectarea art. 7, 9 si 16 din Regulament; refuzul de a efectua lucrarile de reparatii care se impun la partile din proprietatea comuna. B. Retinute in sarcina membrilor Comisiei de Cenzori: neintocmirea si neprezentarea in fata adunarii generale a raportului de activitate; neefectuarea verificarii executiei bugetare la sfarsitul anului; neverificarea semestriala a gestiunii asociatiei; neverificarea legalitatii actelor, a hotararilor si regulamentelor; neverificarea si/sau nesemnarea lunara a listelor de plata si a contributiilor la cheltuielile asociatiei; contrasemnarea unor documente ce contin informatii neconforme cu realitatea. C. Retinute in sarcina membrilor Comitetului Executiv: adoptarea unor hotarari care nu respecta prevederile legislatiei in vigoare referitoare la organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari; refuzul organizarii adunarii generale anuale sau ori de cate ori este necesar; neintocmirea bugetului de venituri si cheltuieli; neindeplinirea atributiilor care decurg din exercitarea contractului de mandat; stabilirea unor functii in cadrul asociatiei fara hotararea adunarii generale; neindeplinirea sarcinilor ce le revin conform prevederilor legale. D. Retinute in sarcina Presedintelui asociatiei: aplicarea neadecvata a reglementarilor legale in vigoare, a HCL, referitoare la organizarea si functionarea activitatii asociatiilor de proprietari; obstructionarea si eschivarea de la controlul financiar-contabil si de gestiune efectuat de catre reprezentantii Primariei Brasov, precum si/sau refuzul colaborarii si prezentarii documentelor solicitate pentru control; refuzul de a intocmi notele explicative solicitate cu ocazia verificarilor sau controalelor catre inspectorii Primariei; neluarea de masuri conform indrumarilor ce decurg din nota de constatare incheiata in urma controlului efectuat de catre reprezentantii Primariei, in termenul legal precizat in nota de constatare; neprezentarea Serviciului Relatii cu Asociatiile de Proprietari a tuturor modificarilor intervenite in structura organizatorica a asociatiei, in termen de 30 de zile de la data modificarii; nedepunerea in termen legal a Bilantului (pentru organizarea contabilitatii in partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (la contabilitatea in partida simpla); depunerea Bilantului (la contabilitatea in partida dubla) sau a Situatiei Soldurilor Elementelor de Activ si de Pasiv (la contabilitatea in partida simpla) care contine date neconforme; neafisarea la loc vizibil si neaducerea la cunostinta adunarii generale a rezultatelor controlului in conditiile art. 22 din Regulament; aplicarea vizelor pe documentele emise de asociatie care contin informatii eronate sau neconforme cu realitatea; stabilirea unor functii in cadrul asociatiei fara hotararea adunarii generale; angajarea unui administrator persoana fizica sau juridica, neatestat, respectiv neautorizat; neangajarea unui administrator atestat; necorelarea acordarii remuneratiilor si primelor angajatilor asociatiei, cu hotararile comitetului executiv si/sau a adunarii generale; stabilirea cuantumului precum si reactualizarea indemnizatiilor angajatilor asociatiei - fara hotararea comitetului executiv si/sau a adunarii generale; validarea prin semnatura si stampila a unor liste lunare de plata pe care nu sunt evidentiate consumurile reale si sunt majorate tarifelor practicate de furnizor; calcularea penalizarilor fara respectarea Legii 230/2007 si a H.G. 1588/2007; deschiderea contului bancar al asociatiei in nume propriu; ingradirea proprietarilor in dreptul de folosire a spatiilor din proprietatea comuna; ingradirea proprietarilor in dreptul de a cunoaste toate aspectele ce tin de activitatea asociatiei si de a avea acces, la cerere, la orice document al acesteia; refuzul nejustificat de a acorda avizele necesare executarii unor lucrari; refuzul nejustificat de a elibera adeverinte din care sa rezulte lipsa/existenta datoriilor proprietarilor catre asociatie; neinregistrarea cererilor, sesizarilor si contestatiilor scrise cu privire la repartizarea cotelor de intretinere si nerespectarea termenului legal de 7 zile pentru raspunsul la aceste contestatii; nerestituirea fondului de rulment in situatiile de schimbare a dreptului de proprietate asupra apartamentului, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate nu se stipuleaza altfel; nerestituirea fondului de rulment in situatia diminuarii cheltuielilor lunare, conform deciziei comitetului executiv; nerestituirea fondului de rulment chiriasului, in situatia schimbarii domiciliului, daca acesta a participat la constituirea acestuia; folosirea sumelor incasate din fondul de rulment in alte scopuri decat cele prevazute de actele normative; folosirea sumelor incasate din venituri in alte scopuri decat cele prevazute de actele normative in vigoare; refuzul organizarii adunarii generale cel putin o data pe an, in primul trimestru, sau ori de cate ori proprietarii solicita organizarea acestora; neincheierea formelor de angajare pentru personalul angajat al asociatiei; neincheierea contractelor de mandat pentru personalul ales dintre membri asociatiei; nerespectarea prevederilor cu privire la repartizarea cheltuielilor in cadrul asociatiei; schimbarea destinatiei spatiilor comune fara avizul comitetului executiv si fara acceptul proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza pe orizontal si vertical spatiul supus schimbarii; executarea unor lucrari de reparatii la partile din proprietatea comuna fara a fi supuse aprobarii adunarii generale - cu exceptia cazurilor in care aceste lucrari au caracter de urgenta; repartizarea cheltuielilor pentru spatiile cu alta destinatie din cadrul condominiului fara incheierea de conventii sau fara hotararea comitetului executiv, in cazul in care proprietarii/chiriasii acestor spatii refuza incheierea conventiei; neurmarirea la zi a cartii tehnice; nerezolvarea situatiilor litigioase aparute in cadrul asociatiei si neprezentarea modului de solutionare a acestora in fata adunarii generale; neactionarea in instanta de judecata a proprietarilor restantieri la plata cotelor lunare de contributie pe o perioada mai mare de 90 de zile; neinregistrarea cererii de inscriere a privilegiului imobiliar asupra apartamentelor detinute de proprietarii restantieri din condominiu; neintocmirea fiselor de atributii pentru personalul angajat al asociatiei; nerespectarea art. 6, 9, 10 si 11 din Regulament; E. Retinute in sarcina Administratorului: aplicarea neadecvata a reglementarilor legale in vigoare, a HCL; obstructionarea si eschivarea de la controlul financiar, contabil si de gestiune efectuat de catre reprezentantii Primariei Brasov, precum si/sau, refuzul colaborarii si prezentarii documentelor solicitate pentru control; refuzul de a intocmi notele explicative solicitate cu ocazia controalelor financiar-contabile de catre inspectorii Serviciul Relatii cu Asociatiile de Proprietari; neluarea de masuri conform indrumarilor si sanctiunilor ce decurg din nota de constatare incheiata in urma controlului efectuat de catre reprezentantii Primariei Brasov, in termenul legal precizat in nota de constatare; detinerea functiei de administrator fara atestat eliberat de catre CL Brasov; neconstituirea garantiei materiale la nivelul stabilit de adunarea generala a membrilor asociatiei; deschiderea contului bancar al asociatiei in nume propriu; ingradirea dreptului propr

 Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 
Anunturi MyTEX
Tipotex SA

Poza zilei

 

Video-ul zilei

 

Citește ziarul

Radio TexFm


Curs BNR

Joi, 27 Oct 2016
Euro   Euro   EUR   4.5037   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.1263   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.0428   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.1564   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2059   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.0856   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.3027   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   145.4900   Stagnare
Facebook MyTex.Ro
ICCO Systems

Credeţi că ar trebui restricţionat accesul publicului la antibiotice?

Cele mai citite

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter