myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 
 

BAC 2012. Subiectul și baremul probei la Istorie

  • Apreciez !Nu-mi place !0

Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

Absolvenții de liceu care au absolvit la profilul uman au susținut astăzi proba obligatorie a a profilului la examenul de Bacalaureat 2012 la disciplina Istorie. Varianta extrasă a fost cea cu numărul 5. La primul subiect, elevii au primit un text la prima vedere și au avut de răspuns la câteva întrebări. La subiectul al doilea, acestora li s-a cerut să scrie despre una dintre constituțiile României (anul apariției, caracteristici), iar la subiectul al treilea să scrie un eseu despre relațiile internaționale ale României în perioada postbelică. Ultima probă a examenului de Bacalaureat 2012, sesiunea iunie-iulie, este programată vineri, 6 iulie. Este vorba de proba la alegere din aria curriculară a profilului.

Alege imprumutul care se potriveste visului tau

Subiectul și baremul sunt mai jos:

 

Examenul de bacalaureat 2012
Proba E. c)
Proba scrisă la Istorie

Varianta 5

Filiera teoretică, profil umanist, toate specializările; Filiera vocațională - profil artistic, toate specializările; - profil
sportiv, toate specializările; - profil pedagogic, specializările: bibliotecar-documentarist, instructor-animator,
instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar; - profil ordine și securitate publică (licee ale M.A.I.),
specializarea științe sociale; - profil teologic, toate specializările.
· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citiți cu atenție sursele de mai jos:
A. „Cea dintâi amenințată de expansiunea otomană a fost Ţara Românească sub Mircea cel Bătrân [...]. Timp de câțiva ani după înscăunarea sa, el a continuat înfruntarea cu Regatul Ungar urmând direcția dominantă a politicii externe a predecesorilor săi. În 1389, el a încheiat alianță cu regele Poloniei, Vladislav Jagiello, act cu caracter explicit antiungar. Curând însă, evoluția evenimentelor în nordul Peninsulei Balcanice, urmare a marilor succese ale puterii
otomane, l-a determinat să-și reorienteze politica externă spre Ungaria regelui Sigismund de Luxemburg, la fel de amenințată ca și Ţara Românească de expansiunea otomană. Alianța cu Ungaria s-a încheiat pe baza recunoașterii stăpânirii domnului Ţării Românești în Amlaș și Făgăraș, în sudul Transilvaniei, cu titlul de feud, și în Banatul de Severin."
(M. Bărbulescu, D. Deletant, K.Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)

B. „Desfășurată precumpănitor în cadrul creat de acțiunea Ungariei, Poloniei și Imperiului Otoman, politica externă a lui Ștefan (cel Mare) a fost un efort constant de a emancipa Moldova de sub tutela lor, de a-i reîntregi teritoriul amputat în deceniile precedente de străini ai pretendenților la domnie și de a preîntâmpina primejdiile care pândeau țara la orizont. [...]
Adus la domnie de forțele care și în trecut se străduiseră, în repetate rânduri, să desprindă Moldova din legătura cu Polonia, pentru a o readuce în sfera de influență a Ungariei, Ștefan nu a rămas prizonierul lor. Îndată după înscăunare, fixând prioritățile politicii sale externe, el s-a străduit să restabilească legătura tradițională cu Polonia în dublul scop: pentru a-și consolida domnia și a
restaura controlul Moldovei asupra gurilor Dunării."
(Ș. Papacostea, Ștefan cel Mare domn al Moldovei 1457-1504)

Pornind de la aceste surse, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Precizați secolul la care se referă sursa A. 2 puncte
2. Numiți domnitorul la care se referă sursa B. 2 puncte
3. Menționați câte un spațiu istoric românesc precizat în sursa A, respectiv în sursa B. 6 puncte
4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că pericolul expansiunii
otomane determină modificări în politica externă românească. 3 puncte
5. Scrieți, pe foaia de examen, două informații aflate în relație cauză-efect, selectate din sursa B.
7 puncte
6. Prezentați două fapte istorice referitoare la acțiunile militare în care este implicat spațiul
românesc în secolele al XV-lea - al XVI-lea. 6 puncte
7. Menționați o caracteristică a unei instituții centrale din spațiul românesc în secolul al XVIII-lea.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Citiți cu atenție sursa de mai jos:
„Înfruntarea dintre cele două partide [marea și mica boierime] a îmbrăcat o formă acută cu
deosebire în Moldova unde, profitând de fuga peste graniță a marilor boieri, domnitorul Ioniță Sandu Sturdza s-a înconjurat de mici boieri novatori dornici a reforma țara după principiile carbonare expuse de I. Tăutu în a sa Constituție a celor 77 de ponturi (1822), cunoscută și sub numele de Constituția cărvunarilor; proiectul propunea introducerea în Moldova a unui regim
constituțional, bazat pe separarea puterilor, pe reformarea și modernizarea administrației; propunea de asemenea numeroase măsuri de încurajare a industriei, a agriculturii, comerțului, de dezvoltare a orașelor. Regimul lui Tăutu era departe de a fi un regim reprezentativ, puterea politică era lăsată în mâna boierimii. Dar cărvunarii dădeau termenului un sens foarte larg, clasa lor
boierească includea multe elemente burgheze și intelectuale și excludea practic de la conducere [...] (marea boierime); nu e de mirare deci că aceasta a atacat constituția lui Tăutu în numeroase scrieri, învinuind-o de spirit revoluționar, de anarhism, de dorința de a răsturna legiuita ordine socială; chiar și Grigore al IV-lea Ghica, domnul Ţării Românești, s-a alăturat acestui cor de
acuzații, declarând ideea de drept nepotrivită și ."
(V. Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)

Pornind de la această sursă, răspundeți la următoarele cerințe:
1. Numiți domnitorul Moldovei precizat în sursa dată. 2 puncte
2. Precizați, pe baza sursei date, o caracteristică a „boierimii", în viziunea cărvunarilor.
2 puncte
3. Menționați autorul proiectului politic și o denumire a acestui proiect, precizate în sursa dată.
6 puncte
4. Menționați, din sursa dată, două informații referitoare la prevederile politice și economice ale proiectului politic. 6 puncte
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere referitor la o atitudine față de proiectul politic inițiat în 1822, susținându-l cu două informații selectate din sursă. 10 puncte
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia consolidarea statului român modern s-a realizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prin adoptarea unei constituții.
(Se punctează pertinența argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.) 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Elaborați, în aproximativ două pagini, un eseu despre situația internă și internațională a României în perioada postbelică, având în vedere:
- precizarea unei ideologii totalitare din Europa postbelică;
- menționarea a două practici politice aplicate în perioada stalinismului în România;
- prezentarea unui fapt istoric desfășurat de regimul național - comunist în România;
- menționarea a două acțiuni prin care România se implică în relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XX-lea;
- formularea unui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din România în a doua jumătate a secolului al XX-lea și susținerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează și utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidențierea
relației cauză-efect, susținerea unui punct de vedere cu argumente istorice (pertinența
argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv a conectorilor care
exprimă cauzalitatea și concluzia), respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
și încadrarea eseului în limita de spațiu precizată.
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE
Varianta 5

· Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.
· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului
total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru precizarea secolului la care se referă sursa A
2. 2 puncte pentru numirea domnitorului la care se referă sursa B
3. câte 3 puncte pentru menționarea fiecărui spațiu istoric românesc precizat în sursa A, respectiv în sursa B (3px2=6p)
4. 3 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a literei A, corespunzătoare sursei care susține că pericolul expansiunii otomane determină modificări în politica externă românească
5. 7 puncte pentru scrierea, pe foaia de examen, a oricăror două informații aflate în relație cauză-efect, selectate din sursa B
6. - câte 1 punct pentru menționarea oricăror două fapte istorice referitoare la acțiunile militare în care este implicat spațiul românesc în secolele al XV-lea - al XVI-lea (1px2=2p)
- câte 2 puncte pentru prezentarea fiecăruia dintre faptele istorice menționate (2px2=4p)
7. 4 puncte pentru menționarea oricărei caracteristici a unei instituții centrale din spațiul românesc în secolul al XVIII-lea

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
1. 2 puncte pentru numirea domnitorului Moldovei precizat în sursa dată
2. 2 puncte pentru precizarea, pe baza sursei date, a oricărei caracteristici a „boierimii", în viziunea cărvunarilor
3. câte 3 puncte pentru menționarea autorului proiectului politic și a oricărei denumiri a acestui proiect, precizate în sursa dată (3px2=6p)
4. câte 3 puncte pentru menționarea, din sursa dată, a oricăror două informații referitoare la prevederile politice și economice ale proiectului politic (3px2=6p)
5. - 4 puncte pentru formularea, pe baza sursei date, a oricărui punct de vedere referitor la oricare atitudine față de proiectul politic inițiat în 1822
- câte 3 puncte pentru selectarea, din sursa dată, a oricăror două informații care susțin punctul de vedere formulat (3px2=6p)
6. -1 punct pentru pertinența argumentării afirmației conform căreia consolidarea statului român modern s-a realizat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prin adoptarea unei constituții
- 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susține afirmația dată
- 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv a conectorilor care exprimă concluzia (așadar, ca urmare etc.)

SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte)
Informația istorică - 24 de puncte distribuite astfel:
· 2 puncte pentru precizarea oricărei ideologii totalitare din Europa postbelică
· câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două practici politice aplicate în perioada stalinismului în România (3px2=6p)
· 2 puncte pentru menționarea oricărui fapt istoric desfășurat de regimul național - comunist în România
· 3 puncte pentru prezentarea coerentă a faptului istoric menționat, prin evidențierea relației istorice de cauzalitate și utilizarea unui exemplu/ a unei caracteristici; 1 punct pentru utilizarea doar a unui exemplu/ a unei caracteristici referitoare la faptul istoric menționat
· câte 3 puncte pentru menționarea oricăror două acțiuni prin care România se implică în relațiile internaționale din a doua jumătate a secolului al XX-lea (3px2=6p)
· 1 punct pentru formularea oricărui punct de vedere referitor la practicile politice democratice din România în a doua jumătate a secolului al XX-lea
· 1 punct pentru pertinența argumentării punctului de vedere formulat
· 2 puncte pentru selectarea oricărui fapt istoric relevant care susține punctul de vedere formulat
· 1 punct pentru utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea (deoarece, pentru că etc.), respectiv, concluzia (așadar, ca urmare etc.)
Ordonarea și exprimarea ideilor menționate - 6 puncte distribuite astfel:
· 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat
1 punct pentru utilizarea parțială a limbajului istoric adecvat
0 puncte pentru lipsa limbajului istoric
· 1 punct pentru structurarea textului (introducere - cuprins - concluzii)
0 puncte pentru text nestructurat
· 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
1 punct pentru respectarea parțială a succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice
· 1 punct pentru respectarea limitei de spațiu
0 puncte pentru nerespectarea limitei de spațiu

 Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 
Anunturi MyTEX
Tipotex SA

Poza zilei

 

Video-ul zilei

 

Citește ziarul

Radio TexFm


Isaran Residence

Curs BNR

Mie, 26 Oct 2016
Euro   Euro   EUR   4.4955   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.1160   Scădere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.0246   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.1519   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2065   Creștere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.0813   Scădere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.2985   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   145.4900   Scădere
Facebook MyTex.Ro
Prems T.P.

Credeţi că este un lucru bun desfiinţarea taxei radio-TV?

Cele mai citite

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter