myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Reguli noi la obținerea permisului de Liberă Trecere pentru circulația pe străzile orașului

  • Apreciez !Nu-mi place !0
Poze
Video
  • Poze
  • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

La nivelul administraţiei locale se doreşte modificarea regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov. 

Imobiliare.ro

La ora actuală, acest permis se obţine în baza unei Hotărâri de Consiliu Local (HCL) din 2005, însă documentul ar trebui actualizat, având în vedere că între timp „au apărut cazuri şi situaţii noi care nu puteau fi anticipate şi care nu sunt cuprinse în Regulament, ceea ce impune modificarea şi completarea acestuia ţinând cont de situaţiile şi condiţiile actuale”, după cum se arată în raportul de specialitate.

În sursa citată se mai precizează că, în Municipiul Braşov, dezvoltarea   construcţiilor în domeniul ansamblurilor rezidenţiale de locuit, a complexelor comericale de mare amploare şi a construcţiilor în general a cunoscut o expansiune considerabilă, ceea ce înseamnă intensificarea traficului rutier în zona acestor obiective.

Volumul mare de lucrări a determinat intrarea pe piaţa internă a unor tehnologii noi care impun mijloace de transport şi utilaje mult mai performante dar şi de tonaj mai mare decât cel aprobat prin Regulament. Pentru a ţine pasul cu această provocare şi societăţile de construcţii din România s-au dotat cu mijloace tehnice care să le asigure productivitate şi eficienţă economic acceptabilă în condiţii de mare concurenţă, precum şi respectarea noilor tehnologii apărute în construcţii. În situaţia creată s-a mărit substanţial numărul permiselor LT zilnice solicitate pentru mijloacele de transport şi utilajele necesare executării lucrărilor de construcţii”, au specificat cei de la Dircţia Tehncă din cadrul Primăriei Braşov, care au întocmit raportul. 

Sursa citată mai precizează că, în cele mai multe cazuri, aceste mijloace de transport au mase maxime autorizate peste limitele aprobate prin Regulament, ceea ce impune aprobare în Comisia de Circulaţie constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov sau de directorul Direcţiei Tehnice, fapt care întârzie sau amână eliberarea acestor permise cu repercusiuni negative atât pentru desfăşurarea lucrărilor în sine, cât şi ca atitudine asupra reprezentanţilor municipalităţii, care sunt învinovăţiţi de nerezolvarea în termen a solicitărilor.

Analizând toate aspectele create se impune găsirea unor variante de rezolvare cât mai eficiente a acestor solicitări pentru a nu aduce prejudicii nici uneia dintre părţi, astfel s-au găsit soluţii de modificare a Regulamentului privind eliberarea şi folosirea permiselor de Liberă Trecere pentru  circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov aprobat prin HCL nr. 243/2005 - republicat, modificări care sunt prezentate în proiectul de hotarare propus spre aprobare”, se specifică în expunerea de motive privind recomandarea de modificare a Regulamentului în speţă.  

Modificările propuse pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere, pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov, pot fi consultate și pe site-ul Primăriei Braşov: http://www.brasovcity.ro/

 

R E G U L A M E N T

pentru eliberarea şi folosirea permiselor de liberă trecere,

pentru circulaţia pe străzile din Municipiul Braşov

 

 CAPITOLUL I

DEFINIRE ŞI CLASIFICARE

ART.1. Sunt denumite “permise de libera trecere” (prescurtat L.T.), înscrisurile tipizate eliberate de Primăria Municipiului Braşov, care conferă posesorului dreptul de a transporta mărfuri, materiale, etc., pentru un beneficiar stabilit, cu un tip de autovehicul, într-o perioadă definită şi cu un orar stabilit în zone în care sunt impuse anumite restricţii de circulaţie (limitare de tonaj, acces interzis şi oprire interzisă).

ART.2. L.T.-urile vor avea înscrise în mod obligatoriu următoarele:

            A. PE FATĂ:

            a) numărul şi data înregistrării cererii;

            b) posesorul autovehiculului (eventual pe cine deserveşte);

            c) numărul de înmatriculare al autovehiculului;

            d) tonajul autovehiculului si tipul acestuia;

            e) durata de valabilitate a permisului;

            f) orele între care s-a aprobat accesul

            B. PE VERSO:

            a) zonele şi străzile pe care este permis accesul si circulaţia;

            b) tariful încasat, numărul şi felul documentului doveditor al achitarii;

            c) instrucţiuni specifice (minimale) privind utilizarea permisului

ART.3. Clasificarea permiselor de liberă trecere (LT)

I. Din punct de vedere al duratei de valabilitate :

          - Permise LT anuale,  cu valabilitate pe întreg anul calendaristic

          - Permise  LT lunare, cu valabilitate o luna

          - Permise LT zilnice, cu  valabilitate o zi

II. Din punct de vedere programului :

          -Permise LT cu program de zi

          -Permise LT cu program de noapte

ART. 4. Formularele tipizate LT vor fi asigurate prin grija Primăriei Municipiului Braşov prin executarea lor prin tipografie; culorile acestora se vor schimba pentru fiecare an calendaristic, excepţie  fac LT-urile  zilnice care se tipăresc direct pe imprimantă  de către reprezentanţii C.I.C.

CAPITOLUL II 

MODALITATEA DE ELIBERARE

ART.5. Solicitanţii, în vederea eliberarii LT-urilor vor prezenta următoarele documente:

            a) cerere în care să se specifice detaliat următoarele:

            - motivaţia solicitării;

            - durata pentru care solicită eliberarea de LT;

              (anual, lunar, zilnic);

            - tonajul, felul autovehiculului;

            - zona pentru care solicită şi străzile;

            - felul marfurilor sau materialelor transportate;

            - programul (zi/noapte) pe care-l solicită, etc.

      - beneficiarul pentru care va efectua transportul

            b) copie de pe Certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

            c) copie de pe Certificatul de înmatriculare al societăţii comerciale, în cazul în care se solicită o durată de un an;

      d) copie după Autorizaţia sanitar-veterinară  pentru autovehiculele care transportă produse perisabile: pîine  şi produse de panificaţie, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne.

            e) dacă este cazul:

            1. documente doveditoare privind handicapul neuromotriu (atestate de cel în drept);

    2. documente doveditoare privind domiciliul riveranilor  şi posibilitatea de parcare a autoturismului  în incinta  domiciliului ( copie după  Cartea de  identitate, extras CF ,  Certificat înmatriculare auto  la adresa de domiciliu.)  

            3. alte documente în cazuri deosebite care să ateste situaţii, necesităţi, etc. ale solicitanţilor.

            4. copie după Autorizaţia de construire a beneficiarului, dacă este cazul.

ART.6. Toate documentele arătate la Art.5 se vor prezenta la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov. În urma verificărilor (si eventual completărilor solicitate şi după achitarea taxelor aferente), documentaţia se va depune la registratură.

ART.7. Aprobarea L.T.-urilor  se va face după ce documentaţia depusă de solicitant este   verificată şi discutată cu un reprezentant al solicitantului, pe bază de împuternicire, care acceptă programul şi tonajul admis în zona solicitată precum şi taxele aferente, sub semnatură, de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea LT-urilor  cu valabilitatea zilnică se va face de către reprezentanţii Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Eliberarea LT-urilor cu valabilitatea  de la o lună până la un an calendaristic se  va face  prin Direcţia Tehnică- Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa  Circulaţiei.

ART.8. Pentru solicitări de permise de Liberă Trecere care nu se încadrează strict în prevederile Regulamentului, eliberarea LT-urilor se poate aproba de Comisia de Circulaţie constituită în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Pentru cazuri deosebite, care nu pot suporta amânare până la întrunirea Comisiei de Circulaţie, eliberarea LT-urilor zilnice se poate aproba de catre o ComisieTehnică formată din Primar sau viceprimar, Directorul Direcţiei Tehnice , Şef Serviciu Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, Sef Serviciu C.I.C.  reprezentant  Poliţia Municipiului Braşov, reprezentant Poliţia Locala Braşov,  şi un specialist în siguranţa circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Braşov,  care se va întruni cu celeritate de căte ori este necesar.

Convocarea Comisiei Tehnice se va face de către  secretariatul Direcţiei Tehnice  din cadrul Primariei Municipiului Brasov.

CAPITOLUL III

ZONELE DIN MUNICIPIU PENTRU CARE CIRCULATIA

ESTE ADMISA NUMAI PENTRU POSESORII DE L.T.

ART. 9.

lit.a. Zona centrală:

          - str.Republicii, M.Weiss, Sf. Ioan, M. Sadoveanu, Diaconu Coresi,Postăvarului,     Politehnicii,

           - P-ţa Sfatului, P-ţa Enescu.

In această zonă , pentru acces şi aprovizionarea societăţilor comerciale şi pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare, se vor elibera permise de liberă trecere pentru autovehicule cu masa maxim autorizată până la 3,5 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local ,prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

lit.b. Zona istorică:

1. Străzile de acces dinspre b-dul Eroilor spre cartierul Schei şi străzile din cartierul Schei şi Prundul Braşovului.

2. Zona delimitată de str.N.Iorga, I.Maniu, Al.I.Cuza, Bisericii Române şi Lungă.

În această zonă se pot elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (o zi până la o lună) şi pentru autovehicule având masa maximă autorizată cuprinsă între 3,5 şi 16 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local, prin Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.   

lit.c. Pentru celelalte străzi din municipiu pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj), se vor elibera permise de libera trecere pentru autovehicule cu masa maximă autorizată pana la 42 tone, conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2 la prezenta hotarare.

lit.d. Pentru drumul Braşov - Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov se vor elibera permise de liberă trecere pe perioadă determinată (între o zi şi o lună) pentru autovehiculele cu masa totală autorizata până la 26 tone (inclusiv), care transportă materiale conform orarului aprobat de Consiliul Local prin Anexa 2.

Exceptie fac mijloacele de transport în comun şi autocarele.

lit.e. Pentru societatile comerciale (gen supermarket) care functioneaza pe Calea Bucuresti (sector Pod Darste pana la intersectia cu Poienelor) precum si altele similare din Municipiul Brasov, se pot elibera 5 LT fara numar de inmatriculare cu conditia achitarii taxelor lunare aferente masei maxime autorizata astfel:

   1 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata pana la 10 tone,

   2 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata pana la 26 tone,

   2 buc. LT - pentru auto cu masa max. autorizata peste  26 tone.

Taxele ce vor fi aplicate sunt cele stabilite anual prin HCL privind impozitele şi taxele locale.

In urma achitării acestor taxe  societăţile comerciale îşi vor tiparii Taloane cu traseele de acces, care vor fi aprobate de Primăria Municipiului Braşov . Autovehiculele, care aprovizionează aceste societăţi, pot circula având asupra lor în original Talonul cu traseele de acces aprobat de Primăria Municipiului Braşov , expus la vedere în interiorul cabinei, numai pe traseele înscrise în Talon.

lit.f.  Zona industrială a  Municipiului Braşov în contextul prezentului Regulament se consideră:

          - platforma  industrială Roman +Metrom cu acces din  Ocolitoare- Calea   Bucureşti-Poienelor- Carpaţilor(până la acces Metrom)

          - parcul  industrial Carfil cu acces din Ocolitoare- Zizinului(până la pasaj CF)

          - platforma industrială Tractorul +Rulmentul  cu acces din Ocolitoare –Hărmanului- Zaharia Stancu sau Ocolitoare-13 Decembrie –Zaharia Stancu.

           - zona Bartolomeu  Nord  cu acces din Ocolitoare  -Lânii, Plugarilor sau  Calea Feldioarei (Griviţei până la pasaj Fartec)                 -

             - zona Bartolomeu Sud cu acces din Ocolitoare - Calea Făgăraşului-  Sos Cristianului

            - zona CF Timiş Triaj  cu acces  din Ocolitoare -Hărmanului – Fundătura Hărmanului şi alte zone similare.                          

lit.g.Pentru societăţile comerciale  care îşi desfăşoară activitatea în zona industrială a Municipiului Braşov şi deţin în proprietate autovehicule înmatriculate la sediul sau punct de lucru situat în  zona industrială se pot aproba  Taloane cu trasee de acces pe numărul de  înmatriculare al autovehiculului.

Taloanele cu traseele de acces se vor   tipări  de către societăţile comerciale beneficiare şi  se vor aproba de Primăria Municipiului  Braşov, pentru fiecare autovehicul deţinut  în proprietate  în condiţiile stipulate  mai sus, pe trasee prestabilite de comun acord.

Autovehiculele  care se deplasează  la şi de la locul  de garare din incinta proprie  pot circula în această zonă fără permis de Liberă Trecere, având asupra lor în original Talonul cu traseele de acces  aprobat de Primăria Braşov.

lit.h.Pentru societăţile comerciale  care îşi desfaşoară activitatea în zona industrială a  Municipiului Braşov  se pot elibera 3 permise de liberă trecere (LT) nenominale, cu condiţia achitării taxelor aferente pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru auto cu masa peste 3.5to. 

In urma achitării acestor taxe autovehiculele care se deplasează în interesul acestor societăţi pot circula având asupra lor unul din documentele următoare,  în original:

      - CMR-Scrisoare de transport internaţional,

- Aviz de însoţire a mărfii ,

- Comanda de transport sau  Ordin de deplasare,  cu care justifică necesitatea circulaţiei în zona respectivă , numai pe traseele menţionate  în permisele de liberă trecere.                

Direcţia Tehnică va comunica permanent Poliţiei Locale Braşov, beneficiarii permiselor  de liberă trecere eliberate conform art.9.lit. h, pentru verificarea concordanţei datelor din documentele de transport cu identitatea beneficiarului transportului.

lit .i.  Pentru autovehiculele şi utilajele necesare executarii unor lucrări de constructii, pentru care este obligatorie obţinerea Autorizaţiilor de construire,  permisele LT se vor elibera numai în baza Autorizaţiei de construire şi a anunţului de începere a lucrărilor.       

ART.10. Nu se vor elibera L.T.-uri pentru alei, parcuri, promenada (N.Titulescu), pieţe, accese incinte blocuri de locuinţe.

CAPITOLUL IV 

MENŢIUNI SPECIFICE

ART.11. Permisul de liberă trecere este valabil numai în original, si numai pentru a efectua    transportul pentru beneficiarii specificati in LT.  Copiile xerox, fotocopii etc, ale LT-urilor  nu 

conferă posesorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează acesta.

ART.12. Permisele de liberă trecere nu pot fi folosite în scopul parcării autovehiculelor pe străzile pe care acestea au fost autorizate să circule.

ART.13. În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin LT. (pe număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul acestuia poate solicita eliberarea unui nou permis de liberă trecere pentru un alt mijloc de transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. Eliberarea noului LT. se va face fără plata de taxe sau tarife suplimentare, cu condiţia ca vechiul LT. să fie prezentat pentru anulare. Excepţie fac LT-urile zilnice care nu pot fi modificate sau anulate numai în cazuri deosebite (condiţii meteo excepţionale , accidente probate prin documente specifice ); modificarea sau anularea acestor LT-uri se poate face cu aprobarea Directorului Direcţiei Tehnice.

ART.14. Taxa pentru   eliberarea permisului L.T. se achita anticipat eliberarii acestuia şi nu este restituibilă chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzarii, avariei, furtului, etc. a autovehiculului, pentru care a fost eliberat.

ART.15. În cazul deteriorării permisului de libera trecere se poate elibera un nou permis (cu aceleaşi înscrisuri ca şi cel deteriorat) numai după prezentarea formularului deteriorat în vederea anulării.

ART.16. În cazul pierderii sau furtului permisului de libera trecere, se poate elibera o dovadă cu valabilitatea de o lună. Dovada va purta aceleaşi înscrisuri (tonaj, număr de înmatriculare, zone de acces, tip marfă, posesor, etc.) ca şi înscrisul original.

Dovada se va elibera după ce solicitantul a anunţat pierderea sau furtul permisului în presa locală.

După expirarea termenului de o  lună, se va putea elibera un nou permis de liberă trecere (cu aceleaşi înscrisuri ca şi vechiul permis pierdut) cu condiţia achitării tarifelor începând cu luna următoare expirării dovezii. 

CAPITOLUL V

OBLIGATII CE REVIN POSESORILOR

PERMISELOR DE LIBERA TRECERE

ART.17. Să expună permisul de libera trecere la vedere, în interiorul cabinei vehiculului.

ART.18. La solicitarea organelor de poliţie sau împuterniciţilor primarului, să prezinte L.T.-ul pentru verificarea datelor înscrise pe acesta.

ART.19. Autovehiculele autorizate trebuie să fie în stare tehnică corespunzătoare, nepoluante, cu suprastructuri închise sau prevăzute cu prelată şi cu aspect corespunzător.

ART.20. După descărcarea şi încarcarea mărfurilor, zona se va lăsa curată şi se vor lua măsuri pentru a evita murdărirea străzilor.

ART.21. Să utilizeze permisul de liberă trecere numai în conformitate cu datele înscrise pe acesta şi cu respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL VI

SCUTIRI DE LA PLATA TARIFULUI DE UTILIZARE

A DRUMURILOR PUBLICE 

ART.22. Sunt scutite de la plata taxei şi pot circula fără permise de liberă trecere, următoarele categorii de autovehicule:

            - autovehiculele aparţinând Poliţiei, Pompierilor, Jandarmeriei, Serviciilor de Ambulanţă, I.S.U.

            - autovehiculele speciale care se deplasează în cazuri de deces;

            - autoturismele aparţinând Primăriei,

- autovehiculele destinate transportului de călători.

ART.23. Autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de lucrări sau prestări  servicii cu Municipiul Braşov sau Consiliul Local al  Municipiului Braşov, după caz, vor achita 50%   din  taxele aferente eliberarii permiselor de liberă trecere.

Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei  va deţine 4 (patru)  LT.-uri ce  vor fi   folosite pentru rezolvarea acţiunilor urgente întreprinse la dispoziţia Primarului.

Pentru unităţile de învăţământ şi sănătate, pentru instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Braşov precum şi alte aşezăminte sociale şi culturale se poate elibera câte un permis de liberă trecere, în mod gratuit, fără număr de înmatriculare sau  pe numărul de înmatriculare al autovehiculului care se deplasează pentru aprovizionare ori alte activităţi conexe. Conducătorii acestor instituţii sunt direct răspunzători de utilizarea acestora numai în scopul pentru care au fost eliberate , în caz contrar acestea vor fi retrase şi anulate. Utilizarea permisului LT in alte scopuri  constituie abatere disciplinara grava.

Pentru autovehiculele utilizate în cadrul unor evenimente a căror organizator sau participant este Primăria Municipiului Braşov, se va elibera un permis LT nenominal( pe perioada desfăşurării evenimentului), la solicitarea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Braşov , care coordoneaza desfăşurarea evenimentului.

Pentru  autovehiculele aparţinând sau utilizate de RATBV S.A. şi de Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, care se deplasează pentru intervenţii, reparaţii, întreţinere, aprovizionare, se vor elibera, gratuit, permise de liberă trecere pe numerele de înmatriculare ale acestora.

ART.24. Instituţiile şi persoanele interesate, nominalizate la articolul de mai sus, vor depune   adrese  de solicitare a permiselor L.T.

ART.25. Sunt scutiţi de taxe şi pot circula cu L.T.-uri pe număr de înmatriculare (eliberate gratuit) următoarele categorii de autovehicule:

            -  autoturismele  dotate special, aparţinând handicapaţilor neuromotori;

            - autoturimele proprietatea persoanelor fizice riverane,  cu domiciliul în  zone cu restricţie de  acces, înmatriculate la adresa de domiciliu,  cu respectarea Art.5, pct.”e” din prezentul Regulament.

CAPITOLUL VII

CONTRAVENŢII SI SANCŢIUNI 

ART.26. Constituie contravenţii la prezentul regulament următoarele fapte dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:

            a) circulaţia autovehiculelor  pe străzile cu interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare tonaj) fără permis L.T. sau circulaţia pe străzile care nu au fost înscrise în permisele de liberă trecere şi se sancţionează cu amendă între 1.500 lei – 2.500 lei;

            b) depăşirea tonajului înscris în L.T. pentru zona în care se afla autovehiculul şi se sancţionează cu amendă între 1.000 – 2.000 lei;

            c) nerespectarea orarului de acces înscris în permisul de liberă trecere se sancţionează cu amendă între 500 – 1.000 lei;

            d) folosirea permisului de liberă trecere pentru parcarea autovehiculului pe strazile pe care acesta a fost autorizat să circule se sancţionează cu amendă între 1.000 – 1.500 lei.

            e) folosirea permisului de libera trecere pe un număr de înmatriculare pentru un alt autovehicul decât cel înscris se sancţionează cu amendă între 1.500 – 2.000 lei.

          f.) folosireade catre un transportator a unui L.T. eliberat pentru un beneficiar in  favoarea altui beneficiar se sanctioneaza cu amenda de la 1500 – 2500 lei.

        Totodata aceasta fapta atrage dupa sine interdictia eliberarii unui L.T. pe o perioada de 6luni.

ART.27. Constatarea contravenţiilor se va face pe baza de proces-verbal de contravenţie de către:

                        - Organele de Poliţie

                        -  Poliţia Locală Braşov

                        - Imputerniciţii Primarului

            Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiunea despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

ART.28. Pentru nerespectarea condiţiilor prevazute în autorizaţia de liberă trecere, posesorii acesteia vor fi sanctionati, pe lângă amenda prevazută la Art.26 şi cu confiscarea permisului de liberă trecere.

            Permisul de liberă trecere confiscat, însoţit de proces-verbal de constatare a contravenţiei, va fi depus de constatator la Serviciul Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei.

            Confiscarea Permisului de liberă trecere exonerează Primăria de restituirea tarifelor de utilizare a drumurilor publice care au stat la baza eliberării acestuia.

CAPITOLUL VIII

DISPOZITII FINALE

ART.29. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu rămânerea definitivă a Hotărârii Consiliului Local Braşov prin care se aprobă.

ART.30. Posesorii de permise de liberă trecere, cu valabilitate pe anul 2005 eliberate anterior aprobării prezentului Regulament işi păstrează valabilitatea până la expirare.

ART.31. Pe toată durata de valabilitate a prezentului regulament, tarifele de utilizare a drumurilor publice se vor stabili şi modifica numai prin hotărâri ale Consiliului Local.

ART.32. Orarul maximal, stabilit prin Anexa 2 se poate modifica prin hotărâri ale Consiliului Local.

ART.33. Permisele L.T. cu valabilitate zilnică se vor elibera sub semnătura împuterniciţilor primarului   a    directorului tehnic sau a înlocuitorului de drept al acestuia.

ART.34. Interzicerea eliberarii unui L.T.,societatii vinovata de savarsirea contraventiei prevazuta la art.26 ,lit.f) se face de catre Primarul Municipiului Brasov prin dispozitie, in baza unui referat intocmit de persoanele imputernicite, care au constatat contraventia.              

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR.243/2005

                        Republicat conf. HCL nr………../2018

 

O R A R U L

maximal de acces in zonele prevăzute la Art.9, lit.”a” - “d”

din Regulament

 

     1.Program de zi:

  1. între orele 6,00 – 8,00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru aprovizionarea societăţilor comerciale care au magazine în această zonă
  2. între orele 8,00 – 19,00 pentru zona centrală explicitată în Art.9, lit.”a” din Regulament, pentru transportul de valori băneşti la unităţile bancare
  3. între orele 6,00 – 16,00 pentru zona istorică explicitată în Art.9, lit.”b” din Regulament
  4. între orele 6,00 – 22,00 pentru zona explicitată în Art.9, lit.”c” şi “d” din Regulament

2. Program de noapte:

  1. între orelele 22,00 – 6,00 pentru zonele explicitate în Art.9, lit.”a”, “b”, “c”, şi “d”.

3.Orarul la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis.

Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici precum şi de numărul de L.T.-uri eliberat pentru o anumită zonă, în vederea evitării  aglomeraţiei.

In cazuri deosebite când orarul maxim admis este diminuat de Primăria Municipiului Braşov, tariful majorat,  datorită tonajului, se calculează  proporţional cu orarul aprobat.

NOTA: Excepţie de la acest orar fac autovehiculele menţionate la art.22 din Regulament, care se deplasează în caz de intervenţie.

 


Loading...

loading...

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 
Imobiliare.ro

Poza zilei

 
Optimac

Citește ziarul

Radio TexFm


Anunturi MyTEX
Vrei sa-ti dezvolti afacerea?

Curs BNR

Vi, 21 Feb 2020
Euro   Euro   EUR   4.8026   Creștere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.4462   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.7406   Creștere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5258   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2503   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.3532   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4556   Creștere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   142.3500   Creștere
Anunturi MyTEX

Credeţi că noul preşedinte al Coronei Braşov se va ridica la înălţimea aşteptărilor?

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter