myTex folosește cookie-uri proprii şi ale terţilor. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Află mai multe.

X
 
 

BRAȘOV. Atenție! Cresc taxele locale!

 • Apreciez !Nu-mi place !-3
Poze
Video
 • Poze
 • Video
 
 
 
Lucrez...
 

Lucrez...

 
 
 
 
 

În ședința Consiliului Local Brașov din 17 aprilie 2019 se vor vota noile taxe locale propuse pentru anul 2020, în creștere față de cele actuale, precum și situațiile în care se vor înregistra scutiri de la plata impozitelor anuale. 

Astfel, potrivit raportului de specialitate întocmit de Direcția Fiscală, se propune ca la nivelul Municipiului Brașov, indiferent de modul de determinare a obligației fiscale, valorile impozitelor și taxelor locale să fie indexate cu un procent de 4,6% respectiv indicele de inflație stabilit pentru anul 2018, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În ce privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca pentru anul 2020 să fie acordate sub forma scutirii de la plată a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport pentru următoarele situații:

În cazul  impozitului pe clădiri pentru:

 1. clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice.
 2. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
 3. clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.  

În cazul impozitului pe teren pentru: 

 1. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
 2. terenurile aflate în proprietatea agenților economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

În cazul impozitului pentru mijloacele de transport:  

 1. se propune scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

În documentul citat sunt detaliate propunerile privind cazurile în care deliberativul local poate stabili obligații fiscale în condițiile Codului Fiscal.

Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,1 %. Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,2 %. Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 0,2 %. Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, se propune la valoarea de 1,3 %

Nivelul impozitului pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu construcții, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare, prevăzute în tabelul următor :

Zona în cadrul localității NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2020  - lei/ha –
Nivelurile impozitului/taxei,  pe ranguri de localități
I
A 10 849,26
B 8 167,42
C 5 485,58
D 2 559,94

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nr. crt. Categoria de folosință

Impozit

(lei)

1 Teren cu construcții 32,85
2 Teren arabil 53,00
3 Pășune 29,68
4 Fâneață 29,68
5 Vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt. 5.1 58,3
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0,00
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevazută la nr.crt. 6.1 59,36
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0,00
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră,  cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1 16,96
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0,00
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenjări piscicole 6,36
8.1 Teren cu amenajări piscicole 36,03
9 Drumuri și căi ferate 0,00
10 Teren neproductiv 0,00

În cazul vehiculelor înregistrate se propune suma de 4,24 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate sub 4.800 cm³,  suma de 6,36 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate peste 4800 cm³ și suma de 159 lei pe an pentru cele fără capacitate cilindrică evidențiată.  

Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se propune a fi redus cu 95%.

În cazul mijloacelor de transport pe apă, respectiv nave de sport și agrement, impozitul se propune la valoarea de 1.186,15 lei/an.

 

Pentru eliberarea de documente

 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban este egală cu suma corespunzătoare prevăută în tabelul următor:

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

 

-          lei -
 1. până la 150 m²,inclusiv
6,36
 1. între 151 și 250 m²,inclusiv
7,42
 1. între 251 și 500 m²,inclusiv
9,54
 1. între 501 și 750 m²,inclusiv
12,72
 1. între 751 și 1.000 m²,inclusiv
14,83
 1. peste 1.000 m²,
14,83 + 0,01 lei/m², pentru fiecare m² care depășește 1.000 m²

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește în sumă de 15,9 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări se calculează prin înmulțirea nr. de m² de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 15,9 lei.

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8,47 lei pentru fiecare m² de suprafață ocupata de construcție.

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri, branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 13,78 lei pentru fiecare racord. 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește în sumă de 9,54 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește la suma de 21,19 lei.

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilește în cuantum de 84,80 lei.

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică se stabilește diferențiat pe zonele din cadrul localității, în funcție de suprafețele aferente ativităților respective, după cum urmează :

 1. pentru o suprafața aferentă de până la 500 m²
  1. a) 2 650,04 lei – zona A
  2. b) 2 120,03 lei – zona B
  3. c) 1 590,02 lei – zona C
  4. d) 1 060,02 lei – zona D
 2. pentru o suprafață mai mare de 500 m²
  1. a) 5 830,09 lei – zona A
  2. b) 5 300,08 lei - zona B
  3. c) 4 770,07 lei – zona C
  4. d) 4 240,07 lei – zona D

 

Servicii de publicitate

Cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate se stabilește în procent de 3% și se aplică la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 

Taxa pentru afișaj  în scop de reclamă și publicitate se determină prin înmulțirea nr. de m² sau a fracțiunii de m² a suprafeței afișajului pentru reclamă și publicitate cu suma 33,91 lei, în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, și cu suma de 24,37 lei în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate.

În cazul impozitului pe spectacole se stabilește cota de impozit după cum urmează:

 1. cota de 2% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
 2. cota de 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate anterior.

 

Taxa pentru divorț și cote adiționale

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se propune în sumă de 530,01 lei.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau, de pe alte asemenea planuri  deținute de consiliile locale prevăzută de  art. 486 alin. 5  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se propune în sumă de  33,91 lei.

Se propune o cotă adițională de 35% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

De asemenea se propune o cotă adițională de 0,1% în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice și o cotă adițională de 0,5% în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și auto, datorat pentru întregul an de către contribuabili se propune acordarea unei bonificații de 5%

 

Scutiri la plata impozitului

Se propune acordarea scutirii la plata impozitului clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic. Aceste facilități se acordă în baza HCL nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilități fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuințe sau a imobilelor individuale.

 

Majorări pentru terenuri și clădiri neîngrijite

În ce privește, majorarea obligațiilor fiscale, se propune majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutiv, începând cu al treilea an în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local.

Se propune de asemenea majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Brașov, clădirile și terenurile la care am facut referire mai sus, criteriile de încadrare în categoria acestor imobile, se adoptă prin hotărâre a Consiliului Local.

 

Taxe cu regim special

Referitor la regimul juridic al taxelor speciale, acestea fac obiectul de reglementare al art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Prezentul proiect de hotărâre propune pentru anul 2020 stabilirea a două taxe cu regim special. Avem pe de o parte taxa specială salvamont, iar pe de altă parte taxa specială pentru promovare turistică.

Taxa specială salvamont: se propune ca taxa pentru servicii de cazare să fie de 2 lei/zi/turist, iar pentru servicii de transport pe cablu să fie de 0,80% din veniturile încasate.

Taxa specială pentru promovarea turistică: 1 leu/zi/turist

 


Loading...

loading...

Comentarii  

AM
+2 #1 AM 16-04-2019 04:07
Patronii romani ne-au invatat totusi ceva :"Nu e prost cine cere, e prost cine da!"
Citat | Raportează către un administrator

Adaugă comentariu


ATENŢIE
Dacă te înregistrezi pe mytex.ro, comentariile tale vor fi publicate automat și chiar poți scrie propriile articole!
Sau folosește o adresă de mail validă pentru publicare automată după 3 comentarii aprobate. 

Meteo

 

Poza zilei

 
Comprest - Colecteaza Separat!

Citește ziarul

Radio TexFm


Vrei sa-ti dezvolti afacerea?

Curs BNR

Vi, 03 Apr 2020
Euro   Euro   EUR   4.8286   Scădere
Dolarul american   Dolarul american   USD   4.4674   Creștere
Lira sterlină   Lira sterlină   GBP   5.4858   Scădere
Francul elveţian   Francul elveţian   CHF   4.5775   Creștere
Leul moldovenesc   Leul moldovenesc   MDL   0.2400   Scădere
Dolarul canadian   Dolarul canadian   CAD   3.1524   Creștere
Leva bulgărească   Leva bulgărească   BGN   2.4689   Scădere
Forinţi maghiari   Forinţi maghiari   HUF   132.4600   Scădere
Anunturi MyTEX

Consideraţi că se justifică o eventuală decizie de a plasa oraşul Braşov în carantină?

                       
Noutăți
 


Abonează-te la newsletter